KidsTal Support Team

Powrót do strony głównej

RegulaminWarunki korzystania z witryny kidstal.pl (pl.kidstal.com)


§1 Postanowienia Ogólne

Warunki i zasady współpracy z Systemem Kidstal określone są treścią niniejszego Regulaminu. Dokument ten wiąże Użytkownika od momentu rejestracji w Systemie.
Podstawowe definicje pojęć występujących w treści Regulaminu:

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. System – oprogramowanie w modelu SaaS, działające pod adresem www www.kidstal.pl oraz pl.kidstal.com zapewniające wsparcie w procesie diagnozy naturalnych zdolności dzieci.
 3. Operator – operatorem Systemu, jest KIDSTAL LLC, 3001 Aloma Ave. Winter Park, FL 32792, USA.
 4. E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnych takich jak Internet oraz sieci komputerowe i telekomunikacyjne.
 5. SaaS (Software as a service) – model dystrybucji oprogramowania, w którym kod programu jest przechowywany przez dostawcę na jego sprzęcie i udostępniany użytkownikom poprzez Internet.
 6. Konto – zbiór danych użytkownika pozwalający mu na swobodne działanie w obrębie Systemu.
 7. Osoby korzystające z Systemu:
  1. Użytkownik – Użytkownikiem jest każda osoba, niezależnie od pełnionej funkcji, która wchodzi w interakcje z systemem tj. odwiedza stronę serwisu i korzysta z jego funkcjonalności.
  2. Użytkownik Niezalogowany – jako Użytkownika Niezalogowanego należy rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę serwisu lub korzystającą z funkcjonalności systemu niewymagających uwierzytelniania użytkownika (zalogowania).
  3. Użytkownik Zalogowany – Zalogowanym Użytkownikiem systemu jest każda osoba, posiadająca konto w systemie, która przeszła proces uwierzytelniania użytkownika (logowania do systemu) i może korzystać z funkcjonalności serwisu przewidzianych dla danego typu konta użytkownika.

§2 Rejestracja i korzystanie z Konta

 1. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Systemu na warunkach określonych w tym Regulaminie oraz zgodnie z instrukcją korzystania z Systemu, który stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
 2. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Systemu na warunkach określonych w tych dokumentach.
 3. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, reprezentowane przez ich organy lub inne osoby uprawnione do działania w ich imieniu.
 4. W celu dokonania Rejestracji, podmiot rejestrujący wypełnia formularz rejestracyjny.
 5. Rejestracja w Systemie potwierdzana jest automatycznie poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 6. Operator ma prawo usunąć Konto Użytkownika jeśli od czasu Rejestracji minęło więcej niż 14 dni, a Konto nie zostało ostatecznie aktywowane.
 7. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje dostęp do własnego utworzonego w Systemie Konta oraz funkcjonalności Systemu.
 8. Operator może pobierać od Użytkowników dodatkowe opłaty za korzystanie z częsci premium E-usługi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie kidstal.pl / pl.kidstal.com.
 9. Konta są niezbywalne, nie można przenieść praw do niego lub sprzedać go.
 10. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym, jak i te wprowadzane wewnątrz Systemu, są zgodne z prawdą.
 11. W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność podawanych przez Użytkownika danych.
 13. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Operatora za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego Konta.
 15. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z Systemu jego Konta. Żądanie to zobowiązany jest zgłosić Operatorowi w formie e-mail na adres info@kidstal.com .
 16. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Obejmuje to również prawo Operatora do żądania przedłożenia dokumentacji Użytkownika w tym dokumentów rejestrowych celem weryfikacji jego tożsamości lub innych danych podanych przy rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury określonej powyżej, w zakresie zablokowania Konta, również w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 18. Operator ma prawo usunąć z Systemu Konto Użytkownika łamiącego określone przez Regulamin zasady współpracy, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycie społecznego bez uprzedniego wezwania.

§3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub innych aktów instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

§4 Ochrona danych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez Regulamin. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników drogą mailową oraz zamieści stosowną informację o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
O nas     |      Polityka Prywatności     |      Warunki Korzystania     |      Blog Kidstal     |      Praca w KidsTal USA      |      Notka Prasowa      |     


Kidstal na FaceBooku
               
 
                ZaTweetuj o nas!
               
Kidstal na Twitterze!


Kidstal LLC       3001 Aloma Ave.      Winter Park, FL 32792, USA      Phone: +1 (407) 512-5919      E-mail: info@kidstal.com

Copyright © 2013, 2014 Kidstal LLC        All Rights Reserved.